Faturalarınızı ve SGK ödemelerini Selekpay cüzdana taksitle para yükleyip ödeyin

footer-logo

OCTOPAYWALLET
Aramıza Hoşgeldiniz
1.1.1.1 ÇERÇEVE E-PARA İHRACI VE ÖDEME HİZMETİ SÖZLEŞMESİ
1.1.2 ÇERÇEVE E-PARA İHRACI VE ÖDEME HİZMETİ SÖZLEŞMESİ
1.1.2.1 Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 2019
1.1.2.1.1 1. TARAFLAR
İşbu Çerçeve E- Para İhracı ve Ödeme Hizmeti Sözleşmesi (“Sözleşme”); aşağıda tanımlı OCTOPAY Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile OCTOPAY elektronik para ve ödeme hizmetleri Kullanıcısı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiş bulunmaktadır.
İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup, Kullanıcı, OCTOPAY elektronik para ve ödeme hizmetlerinin kullanımının işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
OCTOPAY Adres ve İletişim Bilgisi:
Adres: Altayçeşme mah. Engin sok. No:22-4 Maltepe-İstanbul
Telefon numarası: 0 (850) 988 23 44
E-Posta adresi: destek@selekpay.com
OCTOPAY, ilgili mevzuat uyarınca sözleşmede herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden otuz gün önce kullanıcıya eposta ve/veya SMS üzerinden değişiklik bildiriminde bulunacak ve revize edilmiş sözleşmeyi web sitesinde yayınlayacaktır.
İşbu Sözleşme kapsamında OCTOPAY ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.
1.1.2.1.2 2. TANIMLAR
Alıcı: Ödeme hizmetine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişidir.
Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’dır.
Elektronik Para: Kullanıcıdan alınan fon karşılığı OCTOPAY tarafından ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, OCTOPAY dışında diğer gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kabul edilen ve Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değerdir.
Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik paradır.
Fona çevirme: Elektronik paranın banknot, madeni para veya kaydî paraya çevrilmesidir.
Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişidir.
Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileridir.
İş Günü: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleridir.
Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’dur.
Kart: OCTOPAY tarafından üretilen ve kullanıcının OCTOPAY hesabına erişimini sağlayan, mal ve hizmet alımlarında kullanılabilen veya üzerinde ön ödemeli değer taşınabilen kartlardır.
Kart hamili: Kendisine OCTOPAY tarafından kart verilen Kullanıcıyı ifade eder.
Kişisel güvenlik bilgileri: Ödeme aracı ile işlem gerçekleştirirken kullanılabilecek şifre, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi ödeme aracını ve ödeme aracı kullanıcısının kimliğini belirleyici bilgileridir.
Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kullanıcı: OCTOPAY tarafından ihraç edilen elektronik parayı satın alan ve ihraç edilmiş elektronik paraları mal veya hizmet alımında ya da Ödeme Hesabından para göndermede kullanan OCTOPAY müşterilerini ifade etmektedir.
Mevzuat: Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili ikincil düzenlemelerdir.
Ödeme Aracı:: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araçtır.
Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimattır.
Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına OCTOPAY nezdinde açılan ve Ödeme Hizmetlerinin sunulmasında kullanılan hesaptır.
Ödeme Hizmeti: OCTOPAY’nın Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca sunmakta olduğu ödeme hizmetleridir.
OCTOPAY: Şirket merkezi Altayçeşme mah. Engin sok. No:22-4 Maltepe – İstanbul adresinde bulunan ödeme hizmeti sağlayıcısı OCTOPAY Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’dir.
1.1.2.1.3 3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşme, OCTOPAY tarafından Kanun kapsamında Kurum’dan aldığı faaliyet izini çerçevesinde verilmekte olan Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerinden Kullanıcı’nın, faydalanabilmesine ilişkin koşulları ve Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.
1.1.2.1.4 4. KAYIT:
Kullanıcı’ların OCTOPAY hizmetlerinden yararlanması, OCTOPAY ile işbu Sözleşme’nin ve onun ayrılmaz bir parçası olan eklerini akdetmesi ve Kullanıcı’ların sürekli ödeme hizmetlerinden yararlanırken Ödeme Emri’ni Ödeme Aracı kullanarak vermeleri koşuluna bağlıdır. Sözleşme akdedilmeden önce ve ayrıca işbu Sözleşme’nin yürürlük süresi içinde, OCTOPAY, Kullanıcı’ların usulüne uygun ödeme başvurularını OCTOPAY’nın belirleyeceği şekilde alma, bunları sonuçlandırma ve ödeme araçlarını sahiplerine teslim etme yetkilerine sahip olacaktır.
1.1.2.1.5 5. KULLANICI’ NIN SUNMASI GEREKEN BİLGİLER:
Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Kullanıcı tarafından sunulması gereken bilgilere ödeme ara yüzü üzerinden erişilmesi mümkün olup Kullanıcı bu bilgileri kendisi dolduracaklardır. Bu kapsamda Kullanıcı, yararlanılan ödeme hizmetine göre ilgili alanlara manuel olarak veri girişi yaparak Kullanıcı tarafından bilinebilecek bilgileri ayrıca belirtecektir.
1.1.2.1.6 6. 6. OCTOPAY ELEKTRONİK PARA İHRACI VE KULLANIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
6.1Kullanıcı tarafından Elektronik Para ihracı talebinde bulunulması halinde OCTOPAY, Kullanıcı tarafından tanımlı kredi kartı, banka kartı veya banka hesabı üzerinden iletilen fon kadar Elektronik Parayı ihraç ederek Kullanıcı’ya sunacaktır. OCTOPAY, elektronik para karşılığında aldığı fonun tutarını gösteren dekontu elektronik ortamda Kullanıcı’ya iletecektir.
6.2 OCTOPAY, Mevzuat ve diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı’nın talebi üzerine elektronik paranın karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gecikmeksizin, her halde en geç iki iş günü içerisinde yapmakla yükümlüdür. Geri ödeme elektronik paranın fona çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
6.3Kullanıcı, herhangi bir zamanda Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. OCTOPAY, Mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın talebi üzerine Elektronik Para karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir.
6.4 OCTOPAY, elektronik paranın karşılığı olan fonları, yalnızca Kullanıcıların sistemde kayıtlı olan banka hesaplarına ödemektedir. Ödemenin yapılabilmesi için kullanıcının hesabının onaylanmış olması, OCTOPAY tarafından talep edilen kimlik doğrulama bilgilerinin kullanıcı tarafından temin edilmiş olması gerekmektedir.
6.5 OCTOPAY kullanıcıları, güvenlik sebepleri dolayısıyla yalnızca kendilerine ait olan banka hesaplarına ödeme talebinde bulunabileceklerdir. Bu ödemelerde aracı olarak kullanılan bankalardan kaynaklanan gecikmelerden OCTOPAY sorumlu değildir.
6.6 Elektronik Para kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak işbu Sözleşmenin (8.2) ve (9) numaralı bölümü kapsamında belirtilen şekilde bir geri ödeme veya iade söz konusu olması halinde, Kullanıcı, ilgili geri ödemenin veya iadenin Elektronik Para cinsinden yapılacağını kabul eder.
1.1.2.1.7 7. OCTOPAY ÜZERİNDEN KULLANICI’NIN BANKA/KREDİ KARTI İLE YAPACAĞIGÜVENLİ ÖDEMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
7.1 İşbu Sözleşme kapsamında, Kullanıcı, OCTOPAY hesabına tanımladığı banka/kredi kartları ile OCTOPAY’ın sunduğu 3D Secure doğrulama yöntemi ile gerçekleştirilen güvenli ödeme hizmetlerinden faydalanabilir.
7.2 Kullanıcı, 7 inci maddenin birinci fıkrasında bahsedilen hizmetlerden yararlanmak için kullanmak istediği banka/kredi kartını OCTOPAY hesabına tanımlayacaktır.
7.3 Kullanıcı, OCTOPAY nezdinde tanımladığı banka/kredi kartından doğrulamanın gerçekleştirilmesi için, hemen sonra iade edilmek üzere, tek seferlik 1 TL çekileceğini peşinen kabul eder.
7.4 Bu işlemden sonra ödeme tutarı kadar bir miktar Kullanıcı’nın banka/kredi kartından çekilerek karşılığında elektronik para ihraç edilir.
7.5 Kullanıcı, bu şekilde elektronik paraya çevrilen tutarı ilgili mal ve/veya hizmetlerin alımında kullanır.
1.1.2.1.8 8. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKER:
1.1.2.1.8.1 ÖDEME HİZMETİ’NE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
8.1 Kullanıcı Ödeme Hizmetinden işbu Sözleşme’nin akdi ile birlikte OCTOPAY nezdinde oluşturulacak kullanıcı hesabı aracılığı ile faydalanabilecek, ödeme işlemleri Kullanıcı adı, şifre bilgileri ve diğer doğrulama yöntemleri ile gerçekleştirecektir.
8.2 Kullanıcı, Ödeme Emri’nin OCTOPAY’a ulaştığı anda Ödeme Emrinin geri alınamayacağını kabul eder. Ödeme Emri herhangi bir İş Günü 17:00 sonrasında ulaştığı takdirde, takip eden ilk İş Günü ulaşmış sayılacaktır.
8.3 Ödeme Hizmeti kapsamında OCTOPAY, Kullanıcı tarafından yapılan ödemelere ilişkin olarak kendisine iletilen bedelleri, aşağıda belirtilen onay süreçlerinin tamamlanmasını takiben Alıcı’ya aktarmayı taahhüt etmektedir.
8.4 Sözleşme kapsamında OCTOPAY, Kullanıcı tarafından Ödeme Emrinin verildiği tarihi takip eden 2 (iki) İş Günü içerisinde alıcının OCTOPAY nezdindeki hesabına aktarılmasından sorumludur. OCTOPAY bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcı’nın OCTOPAY hesabına iade edecektir.
8.5 Kullanıcı, Hizmetin kullanımı için oluşturulan kullanıcı hesabını (ilgili kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal OCTOPAY’ın destek@selekpay.com adresine e-posta göndererek veya 0 (850) 988 23 44 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak bildirmekle yükümlüdür.
8.6 OCTOPAY, kendi hizmetleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkını haizdir. Kullanıcı, OCTOPAY tarafından belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. OCTOPAY, herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilecektir.
8.7 Hizmet kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen bilgiler her ayın son günü Kullanıcı’ya raporlanacaktır:
– Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve Alıcı‘ya ilişkin bilgi
– Kullanıcı’nın ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı
– Ödeme işlemi için Kullanıcı tarafından ödenen/ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü
– Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı
– Ödeme Emrinin alındığı veya Kullanıcı’nın hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi
8.8 OCTOPAY’ın Kanun uyarınca tuttuğu hesaplara faiz uygulaması ve kişilere kredi vermesi söz konusu olmayıp, Kullanıcı OCTOPAY’dan bu kapsamda bir talebi olmayacağını kabul ve beyan eder.
Mal ve/veya hizmetlerin ayıptan ari bir şekilde, ilgili fatura, irsaliye, garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb. zorunlu belgelerle birlikte teslimi Alıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, OCTOPAY ile satın alınan mal veya hizmetlere ilişkin olarak OCTOPAY’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini, fatura, irsaliye, garanti belgesi vb. yasal düzenlemelere göre zorunlu belgelerin Kullanıcı’ya sunulmasının Alıcı’nın yükümlülüğünde olduğunu ve bunlara ilişkin olarak OCTOPAY’nın sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı, Alıcı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta OCTOPAY’nın taraf olmadığını ayrıca kabul eder. Kullanıcı, mal veya hizmete ilişkin ayıplı mal iddiası vb. her türlü yasal ve sözleşmesel taleplerini doğrudan Alıcı’ya iletecek olup bu kapsamda OCTOPAY’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.
8.9 Kullanıcı, OCTOPAY’nın hizmetlerini yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla, bu şekilde kullanılabilecek veya doğrudan yasalara veya ahlaka aykırı olan mal veya hizmetlerin temini amacıyla kullanamaz.
8.10 OCTOPAY, işbu Sözleşme ve Hizmet koşullarını dilediği zaman herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler (gerek OCTOPAY tarafından yapılmış olsun gerekse Kanun ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanıyor olsun) işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olduğu takdirde (mevzuat değişiklikleri daha kısa bir süreyi öngörmediği müddetçe) Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Kullanıcı, bahsi geçen değişikliği kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcı’nın 30 (otuz) günlük süre içinde fesih hakkını kullanmaması halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı bu kapsamda OCTOPAY’dan herhangi bir talepte bulunamaz.
8.11 Kullanıcı, işbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin OCTOPAY tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.
8.12 Kullanıcı Sözleşme bilgi ve koşullara www.selekpay.com internet sitesi, çağrı merkezi ya da e-posta yoluyla ulaşabilir.
1.1.2.1.8.2 KART KULLANIMINA İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
8.13 Kullanıcı kendisine verilen Kart ile OCTOPAY hesabına erişebilir, ödeme talimatlarını verebilir ve mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirebilir. Kullanıcı’nın talebi halinde Kullanıcı’nın talep ettiği kişilere ek kart verilebilir.
8.14 Kullanıcı OCTOPAY Kart ile anlaşmalı kurum/kuruluş/iş yerlerinde, ürün ve hizmet alabilir, nakit çekebilir; ödeme ve para transferi işlemlerinde, banka ve ATM’lerde, anlaşmalı kurumların idaresindeki şehir içi toplu ulaşım ile stadyum/ spor alanları gibi tesislerdeki geçiş noktalarında ve uygulamaya alınacak diğer işlemlerde kullanılabilir.
8.15 Kartlar’ın kullanımı, takas ve mahsup işlemleri Kanun ile Kanuna bağlı yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir. Mevzuatta herhangi bir değişiklik olması halinde yapılan değişiklikler yürürlük tarihi itibarıyla uygulanır.
8.16 Kullanıcının Kartın kullanımından doğan sorumluluğu kartın eline geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan (sanal) kart/ cüzdan bilgilerin kendisine iletildiği andan itibaren başlar.
8.17 Kartın ve kartın kullanılmasına ilişkin kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici diğer yöntemlere dair bilgilerin güvenli bir şekilde korunması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Kullanıcının sorumluluğundadır. Kartın veya bilgilerin kaybedilmesi, çalınması veya Kullanıcının iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin öğrenilmesi halinde Kullanıcı bu durumu derhal telefon ve/veya internet kanalı ile OCTOPAY’a bildirmek yükümlülüğü altındadır. Bu gibi hallerde, Kullanıcının bildiriminden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleştirilen işlemlerden ilgili yasal sorumluluk saklı olmak üzere hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlar, Kullanıc’ının sorumluluğundadır. Hukuka aykırı kullanımın, kullanıcının ağır ihmaline veya kastına dayanması halinde ve gerekli bildirimin yapılmaması halinde bu sınır uygulanmaz.
8.18 Şehir içi toplu ulaşım ve anlaşmalı alanlara (müze ve ören yerleri gibi) geçiş sistemlerinde kullanılıp işlem limitinize anlık yansımayan bakiyeler tespit edilemediğinden, kartınızın/cüzdanızın kayıp/çalıntı/tahrifat gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi ya da ilgili hizmeti kullanmamanız durumunda iade edilemeyecektir.
8.19 Kartın/Cüzdanın yurt dışında kullanımı ile doğacak olan borç ve alacak kayıtları, ilgili uluslararası kart kuruluşu aracılığı ile döviz cinsinden OCTOPAY’a bildirilir ve harcamalar ilgili komisyon ve masraflarıyla birlikte, Kullanıcı’nın hesabına kaydedildiği tarihte OCTOPAY’ın Mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlediği döviz satış kuru veya bu tür harcamalar için tespit edilecek aylık ortalama kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilir ve yansıtılır.
8.20 Cayma hakkınız Sözleşme’nin kurulduğu tarihte başlar ve kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahip bulunmaktasınız. Cayma hakkını kullanmak istediğinizi bu süre içinde OCTOPAY’a 0850 988 23 44 no’lu Çağrı Merkezi yoluyla iletmeniz gereklidir. İlgili mevzuat uyarınca 7 (yedi) gün içinde kurum tarafından kart iptali yapılır. Kartınızı yeni harcamalar için kullanamazsınız.
8.21 Kart kullanımına ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı işyerleri, nakit çekim noktaları, kampanya, puan uygulamaları, masraf ve ücretler ile diğer her türlü ayrıntılı bilgiye OCTOPAY’ın 0850 988 23 44 no’lu Çağrı Merkezi, OCTOPAY’ın şubeleri veya OCTOPAY’nın www.selekpay.com intenet sitesinden veya OCTOPAY’nın veya anlaşmalı olduğu Banka veya kurumlara ait ATM, kiosk ve benzeri kartla otomatik işlem yapmaya yarayan sistemlerden öğrenilmesi mümkündür.
8.22 Kartın/cüzdanın kurum politikaları veya ilgili mevzuat çerçevesinde amaca uygun kullanılmadığının veya kampanya gibi uygulamaların ya da kart sisteminin suistimal edildiğinin tespit edilmesi durumunda Selekpay kartın/cüzdanın kullanımı durdurabilir.
1.1.2.1.9 9. CASHBACK PROGRAMINA İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
9.1. Cashback programı, OCTOPAY kullanıcılarının www.selekpay.com web sitesi ve mobil uygulamasında paylaşılan işyerlerinde ve/veya kategorilerde yapılan harcamalarının belirli bir oranının kullanıcının hesabına elektronik para olarak iadesi programıdır.
9.2. Cashback programı onaylı veya sözleşmeli OCTOPAY hesabı sahibi kullanıcılarının katılımına açıktır. Kurumsal OCTOPAY hesap sahipleri ve kurumsal kart/cüzdan kullanıcıları Cashback programından faydalanamaz. Kurumsal Müşterilerin cashback den faydalanmasını isterse yapabilir.
9.3. Cashback programı kapsamında her bir kategori ve/veya işyeri için kazanılabilecek azami cashback tutarı ve oranı www.selekpay.com web sitesi ve mobil uygulamasında takip edilir. OCTOPAY’nın azami tutarlarda dilediği zaman her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.
9.4. Cashback programı kapsamında tüm kategoriler ve/veya işyerleri için toplam kazanılabilecek azami cashback tutarı ve oranı www.selekpay.com web sitesi ve mobil uygulamasında takip edilir. OCTOPAY’nın azami tutarlarda dilediği zaman her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kullanıcıların daha önce yaptıkları harcamalardan elde ettikleri kazanımlar saklı kalmak kaydıyla; Cashback programı kapsamındaki tüm kategoriler ve/veya işyerleri OCTOPAY tarafından bir bildirime gerek olmaksızın her zaman kaldırılabilir ve/veya değiştirilebilir.
9.5. Cashback kazanımına sebep olan herhangi bir harcamanın iptali/iadesi halinde kullanıcı hesabına OCTOPAY tarafından cashback olarak yatırılan tutar iade/iptal işlemi e-para hesabına yansıdığı anda iade alınır. Cashback kazanımına sebep olan herhangi bir harcamanın iptali/iadesi neticesinde işyeri tarafından iadenin kullanıcıya farklı bir ödeme yöntemi ile yapılması halinde (nakit, havale, hediye çeki vb.) kullanıcıya OCTOPAY tarafından ödenen cashback tutarı kullancının e-para hesabından tahsil edilir.
9.6. Cashback kazanımının belirli bir kategoride gerçekleşen harcamalar için öngörüldüğü hallerde OCTOPAY tarafından harcama yapılan işyerinin MCC (Üye işyeri kategori) bilgisi ve işlem açıklama bilgisi dikkate alınır. (Örn. Sinema kategorisinde yapılan harcamalarda cashback kazanımı öngörülmüş ise, üye işyerinin kategorisinin “sinema” kategorisinde olması ve/veya işlem açıklamasında “sinema” ifadesinin yer alması gerekir. Kategori ve/veya işlem açıklamasında ilgili kategoriye ilişkin yeterli bilgiye ulaşılamaması halinde OCTOPAY tarafından cashback ödemesi yapılamaz.
9.7. Cashback programının suistimal edildiğinin tespiti veya OCTOPAY tarafından suistimale yönelik kullanım olduğu kanaatine varılması halinde OCTOPAY cashback tutarını kullanıcıya ödememe, ödenmiş ise geri alma hakkını saklı tutar. Cashback programına katılan tüm kullanıcılar suistimale yönelik tespitin OCTOPAY tarafından tek taraflı olarak yapılabileceğini kabul eder.
1.1.2.1.10 10. HATALI VE YETKİSİZ İŞLEMLER İLE GERİ ÖDEME
10.1 Hatalı ve Yetkisiz İşlemler
a. Kullanıcıderhal ve her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (on üç) ay içerisindeyetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde bulunarakdüzeltme talep edebilir. Kullanıcınınbutalebininuygunbulunmasıhalinde ilgili işlem bedeli Alıcıya aktarılmayarak OCTOPAY tarafından doğrudan Kullanıcı’ya iade edilecek, bildirim anında işlem bedeli Alıcıya aktarılmış ise OCTOPAY ilgili tutarları Alıcıdan iade talep ederek Kullanıcıya aktaracaktır.
b. Kullanıcı, kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması veya kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması hallerinde Madde 7.6’da düzenlenen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmezse, yetkilendirmediği ödeme işleminden doğan zararın Yüz elli Türk Lirası tutarındaki kısmından sorumlu olacak, bahsi geçen şekilde bildirim yapılması halinde ise sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
c. OCTOPAY, yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Kullanıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeme hakkını saklı tutar.
d. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve Madde 7.6’daki bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.
10.2 Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesi veya Hatalı Gerçekleştirilmesi
a. OCTOPAY Kullanıcının Ödeme emri’nin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinden Kullanıcıya karşı sorumludur. OCTOPAY, Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz.
b. OCTOPAY, Ödeme İşleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcıya iade eder ve tutarın Ödeme Hesabı’ ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı’nı eski durumuna getirir.
c. Kullanıcı adına gelen ödemelerde OCTOPAY Ödeme İşlemi tutarını derhal Kullanıcı’nın hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.
d. Ödeme emri’nin Kullanıcı konumunda olan Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla verildiği hallerde, OCTOPAY, ödeme emrini Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden Alıcı’ya karşı sorumludur. OCTOPAY, Ödeme İşlemi tutarının Alıcı’nın ödeme hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı Alıcı’nın ödeme hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür.
e. Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının OCTOPAY olduğu hallerde, OCTOPAY, kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemi tutarını derhal Alıcı’nın hesabına aktarır ve kullanımına hazır hale getirir. OCTOPAY Ödeme emri’ni Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işlemi’nin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz. OCTOPAY talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işlemi’nde tespit eder ve sonucunu Alıcı’ya bildirir. OCTOPAY’dan kaynaklanan nedenler ile ödeme işleminin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda ilgililerin ödemek zorunda kaldığı faiz ve ücretlerin tazmininden OCTOPAYsorumludur.
f. Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, Kullanıcı gerçekleşen ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. OCTOPAY Kullanıcıdan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır. OCTOPAY Kullanıcının geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren 20 (yirmi) İş Günü içerisinde ödemeyi yapar ya da gerekçeleri ile reddederek hukuki yolları başvurabileceğini bildirir.
1.1.2.1.11 11. ÖDEME ARACINI KULLANIMA KAPATMA
Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ödeme aracını kullanıma kapatır ve diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında göndereni kullanıma kapatma gerekçesi konusunda 39 uncu maddeye uygun olarak bilgilendirir.
1.1.2.1.12 12. ŞİKAYETLERİN BİLDİRİLMESİ VE ÇÖZÜMÜ
Kullanıcı OCTOPAY tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikayetlerini ad-soyad bilgisi ve OCTOPAY Hesap numarası ile aşağıda belirtilen şekilde OCTOPAY’ya başvurabilir.Sözleşme’ nin kapsamına giren konulara ilişkin tüm şikayet ve itirazları OCTOPAY’nın 0 (850) 988 23 44 numaralı Çağrı Merkezi’ ne ulaşarak veya destek@selekpay.com Adresine eposta yolu ile iletebilecektir. OCTOPAY bu şikayetleri inceleyerek en geç 20 gün içinde Kullanıcıya bilgi verecektir.
1.1.2.1.13 13. ÖDEMENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ PARA BİRİMİ
OCTOPAY tarafından Kullanıcı’larına sunulan ve işbu Sözleşme’ de sıralanan sürekli ödeme ilişkilerine konu hizmetler, BANKA tarafından işleme tabi tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, Kullanıcı’ların ödeme hizmetlerini gerçekleştirmesinde kullandıkları para birimlerine ilişkin, 07/08/1989 tarihli ve 89/14392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ da belirlenen düzenlemeler esastır. Ödeme hizmetleriyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da referans döviz kurunu hesaplama yöntemine ilişkin olarak bilgi girilecektir. Referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Kullanıcı lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.
1.1.2.1.14 14. ÜCRETLER
14.1İşbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerle ile ilgili Kullanıcı’nın OCTOPAY’ya ödemesi gereken ücretler, EK-1’de yer alan ve işbu Sözleşme’nin de eki ve ayrılmaz parçası niteliğindeki olan Ücret Bilgilendirme Listesinde yer almaktadır.
14.2 OCTOPAY, ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretleri; ilgili mevzuatta yer alan değişiklik esasına uygun olarak, tek taraflı olarak değiştirilebilir/artırılabilir.
1.1.2.1.15 15. FİKRİ MÜLKİYET
” www.selekpay.com” “OCTOPAY”, ve OCTOPAY Hizmetlerine ilişkin diğer tüm URL’ler, logolar ve ticari markalar OCTOPAY’ın ve lisanslı firmalarının ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır. Kullanıcı, OCTOPAY’nın önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. Ayrıca tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar OCTOPAY’nın hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. Kullanıcı, OCTOPAY’nın önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. www.selekpay.com web sitesindeki ve www.selekpay.com web sitesine ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, OCTOPAY Hizmetleri, OCTOPAY Hizmetlerine ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji ya da tüm teknolojiler ve içerik OCTOPAY’nın ve lisanslı firmalarının özel mülkiyetindedir.
1.1.2.1.16 16. KULLANICININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI
Kullanıcı, OCTOPAY’ ya ait işyeri, ofis veya OCTOPAY’nın Temsilcilerinde doldurmuş olduğu sair formlar, elektronik olarak doldurduğu iletişim formları, işbu sözleşme dahil olmak üzere çevrimiçi kanallar üzerinden OCTOPAY ile yapmış olduğu yazılı veya sözlü iletişimler, elektronik posta sistemi üzerinden OCTOPAY’ ya göndermiş olduğu elektronik posta, faks veya mektup gibi araçlar ile her türlü bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan OCTOPAY ile yapmış olduğu görüşmelerde paylaştığım bilgi ve belgeler ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik olarak paylaştığı kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sair yollarda OCTOPAY’ ya aktarılan tüm kişisel verilerinin OCTOPAY tarafından kısmen veya tamamen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“KVKK”) 1. ve 2. Maddelerine uygun olarak toplandığını, OCTOPAY tarafından sunulan ödeme hizmetlerinin ve iş faaliyetlerinin ifası ve/veya icrasını gerçekleştirmek, hizmetlerin satış süreçlerini planlamak ve/veya icra etmek, ürün ve hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek, ürün ve hizmetlerin pazarlama ve reklamını yapmak, ilgili kişileri bu faaliyetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetler hakkında kullanıcıların memnuniyetin ölçmek, talep ve şikayetleri yönetmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini yapmak, bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve/veya icra etmek, ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak, iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, finans, muhasebe ve faturalandırmaya ilişkin süreçleri takip etmek, hukuki süreçleri takip etmek, verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak, Şirket operasyonlarının güvenliğini temin etmek, OCTOPAY ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ya da tüzel kişilerin hukuki, teknik veya ticari iş güvenliğini sağlamak, Şirket prosedürleri gibi amaçlarla KVKK’ nın 5. ve 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı ayrıca, kimlik, iletişim, kullanıcı işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, hukuki işlem ve uyum, fiziksel mekan, güvenlik, pazarlama bilgileri ve sair tüm kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerinin, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesi, toplanan kişisel verilerin, yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere amaçlar doğrultusunda OCTOPAY tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için OCTOPAY’ın ilgili iş birimleri tarafından gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan iştirakleri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, denetçileri, hizmet sağlayıcıları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlarla KVKK’ nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılması ve aktarılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.1.2.1.17 17. HATA VE ZARAR SORUMLULUĞU
OCTOPAY, sadece işbu Sözleşme’den kaynaklanan kendi yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Kullanıcı tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
OCTOPAY, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.
1.1.2.1.18 18. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ
18.1 İşbu Sözleşme Madde 1’de belirtilen şekilde Kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, burada belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
18.2 OCTOPAY 2 (iki) ay öncesinden, Kullanıcı ise 1 (bir) ay öncesinden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin herhangi bir zamanda feshedebilecektir.
18.3 Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir.
18.4 Kullanıcı’nın Hizmet’i yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme OCTOPAY tarafından derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.
18.5 OCTOPAY’ın Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme OCTOPAY’a herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın OCTOPAY tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.
18.6 OCTOPAY hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda OCTOPAY (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcı’yı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır. OCTOPAY ayrıca Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Servis’i askıya alabilecektir.
1.1.2.1.19 19. GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. İfşa edilmesi halinde ilgili Taraf’ın bilcümle maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.
1.1.2.1.20 20. MÜCBİR SEBEP
İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.
1.1.2.1.21 21. MUHTELİF HÜKÜMLER
21.1 İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
21.2 Kullanıcı, OCTOPAY’ın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
21.3 İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve Hizmete ilişkin her türlü ihtilafta OCTOPAY’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar bu maddenin H.M.K. Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.
21.4 OCTOPAY’ın işbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresi ile kayıt sırasında Kullanıcı tarafından belirtilen adres Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği karşı Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli addedilecektir. İlgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. OCTOPAY, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın kayıt sırasında bildirdiği adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.
21.5 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir Tarafça ihlaline karşın diğer Taraf’ın herhangi bir işlem yapmamış olması diğer Taraf’ın haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez ve diğer Taraf müteakip ihlal hallerinde de Sözleşme’den doğan haklarını her zaman kullanmak hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın ilgili Tarafça süresinde kullanılmaması veya gecikmeli olarak kullanılması, hak sahibi Taraf’ın söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.
21.6 İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.
1.1.2.1.22 22. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ
İşbu Sözleşme 14 sayfa ve 22 maddeden ibaret olup, Taraflar arasında …/…/20… tarihinde imzalanmıştır.
1.1.2.1.23 EK-1 ÜCRET BİLGİLENDİRME LİSTESİ
1.1.2.2 OCTOPAY Hesabı İşlem Ücretleri
İşlem Tipi İşlem Ücreti Açıklama
Hesap Açılış Ücreti Ücretsiz OCTOPAY Mobil Uygulamaları veya Web Sitesi Üzerinden Hesap Açma İşlemi
Hesap Kullanım Ücreti Ücretsiz OCTOPAY Hesabı Hesap Kullanım Ücreti
Havale/EFT ile Para Yatırma Ücretsiz OCTOPAY Hesabına Bir Başka Banka Hesabından Para Yatırma İşlemi
ATM Kartsız İşlem Menüsü ile Para Yatırma Ücretsiz OCTOPAY Hesabına Bir Başka Banka ATM’sinden Kartsız Para Yatırma İşlemi
Bir Başka OCTOPAY Hesabına Para Gönderme Ücretsiz OCTOPAY Hesabından Bir Başka OCTOPAY Hesabına Para Gönderme İşlemi
Bir Başka OCTOPAY Hesabına Ödeme Yapma Ücretsiz OCTOPAY Hesabından Bir Başka OCTOPAY Hesabına Ödeme Yapma İşlemi
Fatura Ödeme Ücretsiz OCTOPAY Hesabından Herhangi Bir Kuruma Ait Fatura Ödeme İşlemi
USD/EUR/BTC Alış Ücretsiz OCTOPAY Hesabı Bakiyesi İle Herhangi Bir Döviz Alım İşlemi
USD/EUR/BTC Satış Ücretsiz OCTOPAY Hesabı Bakiyesi İle Herhangi Bir Döviz Satım İşlemi
Havale/EFT ile Para Çekme Ücretsiz OCTOPAY Hesabından Bir Başka Banka Hesabına Para Çekme İşlemi
Ödeme Alma (Ticari ve/veya Aşırı Kullanım Bedeli) Aylık 5.000 TL veya döviz karşılığı altında 10 kişiye kadar ve
Aylık 5.000 TL veya döviz karşılığı üzeri 5 Kişiye kadar Ücretsiz Aynı ay içinde 5 farklı kişiden 5.000 TL veya döviz karşılığı üzerinde ya da tutardan bağımsız olarak 10 farklı kişiden ödeme alınması halinde aynı ay içinde takip eden işlemlerde ödeme alan kullanıcıdan %3.4 (BSMV Dahil) oranında işlem ücreti tahsil edilir.
1.1.2.3 OCTOPAY Card/Cüzdan İşlem Ücretleri
İşlem Tipi İşlem Ücreti Açıklama
Anonim Kart Ücreti Ücretsiz OCTOPAY Card/Cüzdan Satış Noktalarında Sizden Tahsil Edilen 5,00 TL satış ücreti kartınızı aktifleştirdiğinizde hesabınıza iade edilir.
Kişiye Özel Çipli Kart Ücreti Ücretsiz OCTOPAY Mobil Uygulamaları veya Web Sitesi Üzerinden başvurulur. Kartınız adresinize Ücretsiz teslim edilir.
Kart Kullanım Ücreti Ücretsiz OCTOPAY Hesabı Hesap Kullanım Ücreti
ATM’den Para Yatırma (Tüm Banka ATM’lerinde OCTOPAY Card’ınızı kullanarak) 0 – 500 TL arası 5 işleme kadar ücretsiz, 5 işlemden sonra %1 + 1 TL,

500 – 1000 TL arası %1,

1000 TL üzeri %2 Her ay toplam 500 TL olmak üzere ayda 5 kere yurtiçi tüm ATM’lerden OCTOPAY Card ile para yatırmak ücretsizdir. 500 TL üzerindeki işlemlerinizde işlem ücreti OCTOPAY Hesabınızdan tahsil edilir. Tüm vergiler dahildir.

5 işleme kadar 500 TL her zaman ücretsizdir.
ATM’den Para Çekme (Tüm Banka ATM’lerinde OCTOPAY Card’ınızı kullanarak) 0-500 TL arası 5 işleme kadar ücretsiz, 5 işlemden sonra %1 + 1 TL,

500 – 1000 TL arası %1,

1000 – 2000 TL arası %2,

2000 TL üzeri %3 Her ay toplam 500 TL olmak üzere ayda 5 kere yurtiçi tüm ATM’lerden OCTOPAY Card ile para çekmek ücretsizdir. 500 TL üzerindeki işlemlerinizde işlem ücreti OCTOPAY Hesabınızdan tahsil edilir. Tüm vergiler dahildir.

5 işleme kadar 500 TL her zaman ücretsizdir.
ATM’den Bakiye Sorgulama 0,25 TL (BSMV Dahil) Tüm Banka ATM’lerinden bakiye sorgulama işleminde işlem ücreti OCTOPAY hesabınızdan tahsil edilir.
Yurtdışı ATM Kullanım Ücreti %1 (BSMV Dahil)
min 5 TL olarak uygulanır Tüm Dünyadaki Banka ATM’lerinde para çekmek istediğinizde İşlem ücreti OCTOPAY Hesabınızdan tahsil edilir.

 

Compare listings

Karşılaştırmak