Faturalarınızı ve SGK ödemelerini Selekpay cüzdana taksitle para yükleyip ödeyin

footer-logo

OCTOPAY KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1 – Taraflar
Bir tarafta,
Unvanı : Octopay Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İşbu Sözleşme’ de kısaca “Octopay” olarak anılacaktır)
Mersis No : 0633087354800001
Adres : Altayçeşme mah. Engin sok. No:22-4 Maltepe-İstanbul

E-Posta : destek@selekpay.com
KEP : octopaykurumsal@hs02.kep.tr
Telefon : 0 850 988 23 44
Faks :

ile diğer taraftan işbu Sözleşme’yi onaylamış ÖDEME HİZMETİ kullanıcısı (İşbu Sözleşme’de kısaca ‘‘KULLANICI’’ olarak anılacaktır) sürekli ödeme ilişkilerinin, bunlara ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesini teminen aşağıda yer verilen hususlarda akdedilmiştir.
Octopay Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi bundan böyle kısaca ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme’de KULLANICI ve Octopay müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılabilecektir.
Taraflar, işbu Sözleşme’nin Octopay Hizmetleri’ne ilişkin hazırlanan veya hazırlanacak olan tüm sözleşmeler için çerçeve sözleşme niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2 – Tanımlar
ALICI: KULLANICI’nın mal veya hizmet temin etmek üzere Octopay Hizmetlerini kullanarak gerçekleştirilen ödeme ve/veya Elektronik Para işlemine konu FON’un ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,
DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA İŞLEMİ: GÖNDEREN’ in kendi ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısına, ALICI’ya veya ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısına verdiği onaya dayanılarak, ÖDEME İŞLEMİ’nin ALICI tarafından başlatıldığı ve GÖNDEREN’in ELEKTRONİK PARA HESABI’nın borçlandırıldığı ÖDEME HİZMETİ’ni
ELEKTRONİK PARA: Octopay tarafından kabul edilen FON karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, KANUN’da tanımlanan ÖDEME İŞLEMLERİ’ni gerçekleştirmek için kullanılan ve Octopay dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ÖDEME ARACI olarak kabul edilen parasal değeri,
ELEKTRONİK PARA HESABI: İhraç edilen ELEKTRONİK PARA’nın KULLANICI tarafından izlendiği ve kayıt altında tutulan hesapları,
FATURA ÖDEMESİ: Elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler ile Kurumca uygun görülen diğer ödemelerini,
FON: Banknot, madeni para, kaydi para veya ELEKTRONİK PARA’yı,
GÖNDEREN: Kendi ELEKTRONİK PARA HESABI’ndan veya ELEKTRONİK PARA HESABI bulunmaksızın ÖDEME EMRİ veren gerçek veya tüzel kişiyi,

HARCAMA İTİRAZI: Kart ve ek kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili olarak yapacakları şikâyet ve itiraz başvuruları,
HASSAS ÖDEME VERİSİ: KULLANICI tarafından ÖDEME EMRİ’nin verilmesinde veya KULLANICI kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da KULLANICI adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,
KART: Octopay tarafından üretilen ve kullanıcının Selekpay hesabına erişimini sağlayan, mal ve hizmet alımlarında kullanılabilen veya üzerinde ön ödemeli değer taşınabilen kartlardır.
KANUN: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’ u,
KİMLİK TANIMLAYICI: Octopay tarafından KULLANICI’ların kimliğinin belirlenmesi ve diğer kişilerden ayırt edilmesi amacıyla KULLANICI’lara özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyon ile şifreleri,
KURUM: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,
ÜCRETLER: İşbu Sözleşme’de belirtilen ve Octopay tarafından önceden KULLANICI’yı bilgilendirmek suretiyle güncellenebilecek, KULLANICI tarafından Octopay’ya yapılan ödemeleri,
MEVZUAT: KANUN, YÖNETMELİK, TEBLİĞ ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili diğer yasal düzenlemeleri,
ÖDEME ARACI: Octopay ile KULLANICI arasında belirlenen ve KULLANICI tarafından ÖDEME EMRİ’ni gerçekleştirmek için kullanılan kart, tablet, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,
ÖDEME EMRİ: KULLANICI tarafından ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi amacıyla Octopay’a ya da SİSTEM ORTAĞI’na verdiği talimatını,
ÖDEME İŞLEMİ: GÖNDEREN veya ALICI’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen FON yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,
ÖDEME HİZMETLERİ: Octopay tarafından sağlanan ödeme ve ELEKTRONİK PARA hizmetlerini,
OCTOPAY HİZMETLERİ: Octopay tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan alınan izin kapsamında sunulan ve KANUN’un on ikinci maddesinin birinci fıkrasında sayılan hizmetler ile ELEKTRONİK PARA ihracı ve ELEKTRONİK PARA’nın FON’a çevrilmesine ilişkin hizmetleri,
OCTOPAY SİSTEMİ: Octopay tarafından sunulan, sürekli ÖDEME HİZMETLERİ’nin gerçekleştirilmesini sağlayan, KULLANICI’ların kullanımına ve erişimine açılmış, WEB sayfaları, SELEKPAY’ı, mobil uygulamaları, ELEKTRONİK PARA hesapları ve ödeme araçlarını,
SELEKPAY: Octopay’ya ait sanal cüzdan markasını,
SİSTEM ORTAĞI: Octopay’ın Octopay SİSTEMİ aracılığıyla ÖDEME HİZMETLERİ’nin ifası veya işlenmesi sırasında işbirliğinde bulunduğu banka veya diğer finansal kurumlar ile ÖDEME HİZMETLERİ’nin tamamlanmasında ilgisi bulunan üçüncü kişileri,
TEBLİĞ: Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’i,
TEMSİLCİ: Octopay tarafından taahhüt edilen hizmetler kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi adına Octopay adına ve hesabına hareket eden gerçek / tüzel kişileri,
UZAKTAN İLETİŞİM ARACI: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,
YÖNETMELİK: ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

3 – Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, Mevzuat kapsamında KULLANICI’ya sunulacak Octopay HİZMETLERİ’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4 – Kullanıcı Beyanları
4.1. KULLANICI, işbu Sözleşme ilişkisi kurulmadan önce Sözleşme’nin yazılı yapılması durumunda kendisine verilmesiyle, Uzaktan İletişim Aracı ile yapılması durumunda Octopay’ın internet sitesi veya mobil uygulamasında yayımlanmasıyla Yönetmelik kapsamında Sözleşme’deki hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirildiğini,
4.2. KULLANICI, OCTOPAY SİSTEMİ üzerinden hesap açılışı ve/veya ÖDEME ARACI temini için OCTOPAY’a talepte bulunduğunu,
4.3. KULLANICI’nın talep ettiği hizmete ilişkin bilgi ve belgeleri Octopay tarafından belirlenen kanallar aracılığıyla ibraz etmekle yükümlü olduğunu, Octopay ‘ın müşteriyi tanıma ilkesi çerçevesinde ve KULLANICI’nın gerçek veya tüzel kişi olmasına bağlı olarak TC Kimlik No, Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Ad Soyad, Adres Bilgisi, Vergi No, İmza Sirküleri vb. bilgi ve belgeleri talep etme hakkına sahip olduğunu,
4.4. KULLANICI, Octopay tarafından sunulan hizmetin niteliğine ve ilgili MEVZUAT hükümlerine göre kendisinden farklı bilgi ve belge talep etme ve bunların iletim kanallarını belirleme değiştirme hakkının saklı tutulduğunu,
4.5. KULLANICI, Octopay SİSTEMİ’ni kullanırken MEVZUAT ve genel ahlaka uygun davranacağını aksi durumda Octopay’ın Ödeme İşlemi dahil olmak üzere her türlü işlemi tek taraflı olarak sınırlandırabileceğini, sonlandırabileceğini, ÖDEME ARACI’nı kullanıma kapatabileceğini ve bunlardan dolayı KULLANICI veya üçüncü kişiler nezdinde doğacak herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayacağını,
4.6. KULLANICI, ÖDEME EMRİ ile FON’u ALICI’nın banka hesabına transfer ederek Ödeme İşlemi’ni gerçekleştirecektir. ÖDEME İŞLEMİ’nin açıklama kısmında, ALICI’nın durumuna göre şayet KULLANICI’ya ALICI tarafından tahsis edilmiş üye veya tesisat numarası var ise bu numaraya; şayet KULLANICI’ya Octopay tarafından OCTOPAY SİSTEMİ üzerinden tahsis edilen bir kod var ise bu koda atıfta bulunulacaktır.
4.7. KULLANICI, OCTOPAY’ın yukarıda yer verilen bilgi ve belgelerin temin edilmesine rağmen talebini reddedebileceğini,
4.8. Octopay’nın, Mevzuat kapsamında kalmak suretiyle OCTOPAY HİZMETLERİ’nin çerçevesini, sınırlarını tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip olduğunu; Octopay’nın SİSTEM ORTAĞI’NA bağlı olarak Octopay tarafından işletilen kart işlemlerinde ve bağlı işlemlerde değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu,
4.9. Octopay’ın OCTOPAY HİZMETLERİ ve bu hizmetlerle bağlı olarak işbu Sözleşmede yer alan her türlü işlemi karşılığında detayları Web Sitesi ÜCRET’i talep edeceğini ve ÜCRET’in zaman zaman OCTOPAY tarafından güncellenebileceğini,

4.10. OCTOPAY’ın, OCTOPAY SİSTEMİ ve SELEKPAY üzerinde güncelleme yapması ve KULLANICI’yı bilgilendirmesi şartıyla, detayları https://www.selekpay.com üzerinde yer alan ÜCRET’e ve KULLANICI limitlerine ilişkin değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu,
4.11. OCTOPAY’ın ürün ve hizmetlerini sunabilmesi, alınan veya alınacak olan ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurabilmesi için indirim, avantaj, fayda, bilgilendirme gibi ticari ve yasal amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler göndermesi, yine ürün ve hizmetlerini sunabilmesi, alınan veya alınacak olan ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurabilmesi, indirim, avantaj, fayda, bilgilendirme gibi pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmesi, , modelleme, raporlama, ürün/hizmet teklifi, değerlendirme, risk analizi için kişisel verilerini işlemesine açık rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- Octopay Beyanları
5.1. KULLANICI’ya sunacağı her türlü hizmet ve yükümlülüğünü MEVZUAT’a uygun olarak yerine getireceğini,
5.2. KULLANICI’nın kişisel bilgilerini işbu Sözleşme’ye ek muvafakatnameye aykırı saklamayacağını ve kullanmayacağını,
5.3. Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlere ilişkin MEVZUAT’ta öngörülen bilgi güvenliği yükümlülüklerine uyacağını,
5.4. Sözleşme kapsamındaki bilgilerin Sözleşme’de açıkça düzenlenen haller dışında yetkili herhangi bir resmi kurum, merci veya makam tarafından talep edilmedikçe hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacağını kabul ve beyan eder

6- OCTOPAY HİZMETLERİ’ne İlişkin Genel Hükümler
6.1. OCTOPAY HİZMETLERİ’nden, aşağıda belirtilen süreçleri tamamlayarak OCTOPAY nezdinde oluşturulacak ELEKTRONİK PARA HESABI ve/veya kendisine tahsis edilecek olan ÖDEME ARACI vasıtasıyla faydalanabilecektir.
6.2. OCTOPAY HİZMETLERİ temini, kapsamı, yöntemleri ve bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kaldırılmasına karar verilmesi münhasıran OCTOPAY’ın takdirindedir.
6.3. ELEKTRONİK PARA’nın son kullanma tarihi yapılan son işlem tarihinden itibaren 12 (on iki) aydır. Son kullanma tarihi dolan söz konusu FON’lar, ELEKTRONİK PARA olma hükmünü kaybeder ve bu FON’lar için Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uygulanır.
6.4. OCTOPAY’ın KULLANICI’lara sunduğu OCTOPAY HİZMETLERİ, ilgili MEVZUAT hükümleri izin verdiği sürece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. OCTOPAY HİZMETLERİ ile ilgili olarak uygulanacak döviz kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası günlük alış/satış kuru ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanır ve KULLANICI, bu yönteme göre belirlenecek döviz kurundaki değişikliklerin derhal geçerli olacağını kabul eder.
6.5. OCTOPAY, KULLANICI’ların OCTOPAY SİSTEMİ’ne erişim imkanını tanıyan KİMLİK TANIMLAYICI’ların teyidini sağlayacak ve giriş yapılacak yöntemleri belirleyip geliştirecektir.
6.6. KULLANICI, KİMLİK TANIMLAYICI aracılığıyla giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelecek onay şifresini OCTOPAY SİSTEMİ’ne tanıtmak suretiyle OCTOPAY SİSTEMİ’ne erişim sağlar.
6.7. KULLANICI, ÖDEME EMRİ’nin gerçekleştirilmesi için ALICI, ödeme yöntemi, ÖDEME İŞLEMİ’nin tutarı, para birimi, işlem açıklaması ve hizmetin niteliğine göre talep edilecek diğer bilgileri OCTOPAY’ya iletmek zorundadır.
6.8. KULLANICI, ÖDEME İŞLEMİ’nin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin olarak, OCTOPAY’a OCTOPAY SİSTEMİ üzerinden onay verir. ÖDEME İŞLEMİ, KULLANICI tarafından ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi için OCTOPAY’ın ileteceği doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi vb. yöntemlerle onay verilmesi ile yetkilendirilmiş kabul edilecektir. ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak ÖDEME İŞLEMİ öncesinde verilebileceği gibi sonrasında da verilebilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ÖDEME İŞLEMİ yetkilendirilmemiş sayılacaktır.
6.9. ÖDEME EMRİ, OCTOPAY’a ulaştıktan sonra geri alınamaz. Ancak KULLANICI, ÖDEME İŞLEMİ’nin ALICI tarafından veya ALICI aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, ÖDEME EMRİ’nin OCTOPAY’a iletilmesinden veya ÖDEME İŞLEMİ için onay verilmesinden sonra ALICI’nın onayı ile ÖDEME EMRİ’ni geri alabilir. DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA İŞLEMİ’nde ise ÖDEME EMRİ en geç ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alınabilir. Öte yandan ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya KULLANICI’nın ödemeye ilişkin FON’ları OCTOPAY’ın tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde de ÖDEME EMRİ en geç ÖDEME İŞLEMİ’ni gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alınabilir.
6.10. ÖDEME EMRİ Gönderen(KULLANICI)’den OCTOPAY’a ulaştığı an itibariyle alınmış kabul edilir. Şayet bu tarih iş günü dışında ise veya ÖDEME EMRİ’nin EFT işlemi olduğu durumlarda iş günü içinde en geç saat 16:00’ya kadar OCTOPAY’a ulaştırılamamışsa, ÖDEME EMRİ’ni izleyen ilk İş Günü Octopay tarafından alınmış sayılır.
6.11. OCTOPAY HİZMETLERİ çerçevesinde gerçekleştirilen her işlem sonrasında işleme ilişkin dekont no/işlem referans no ve ALICI bilgisi, tutar ve işlemin gerçekleştiği para birimi, ÖDEME İŞLEMİ’nde kullanılan döviz kuru ve hesaplama yöntemine ilişkin bilgiler, ödenecek ücret ve komisyonların dökümü kısa mesaj yoluyla ve/veya e-posta ile KULLANICI’ya iletilir.

7 – Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
7.1. OCTOPAY’ın Hak ve Yükümlülükleri:
a) OCTOPAY, ÖDEME İŞLEMİ’nin MEVZUAT’a, ÖDEME İŞLEMLERİ’ne dair genel kurallara aykırı olması, işlemin taraflarına ve işlemin gerçekliğine ilişkin şüphe bulunması halinde işlemi reddetme hakkına sahip olacaktır.
b) OCTOPAY, ÖDEME ARACI’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ÖDEME ARACI’nı kullanıma kapatma hakkına sahip olacaktır. OCTOPAY, KULLANICI’ya hileli veya yetkisiz kullanım sonucu KULLANICI hesabının kapatıldığını elektronik posta ve/veya kısa mesaj ile bildirir.
c) OCTOPAY, yetkisiz kişilerin bilgi sistemlerine erişimlerinin engellenmesini sağlamak adına OCTOPAY SİSTEMİ’ni şifreleme algoritmaları dahil en güncel teknik bilgiye karşılık gelen yüksek güvenlik standartları ile donatmak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından TEBLİĞ’de istenen önlemleri almak ve bağlayıcı hükümlerde belirtilen hususları sağlamak için çaba gösterecektir.
ç) OCTOPAY’nın, OCTOPAY SİSTEMİ’nin düzgün olarak çalışması için sistemi geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. OCTOPAY, sistem ortaklarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle OCTOPAY HİZMETLERİ’nin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.
d) KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan OCTOPAY HİZMETLERİ karşılığında OCTOPAY’ya https://selekpay.com/ucretler) linkinde belirtilen koşullarla ücretleri ödeyecektir. Söz konusu ödeme, KULLANICI’nın OCTOPAY HİZMETLERİ’ni kullanmaya başlaması ile birlikte tahakkuk edecek ve tahsil edilmeye başlanacaktır. ÜCRET ve komisyonların kapsamı OCTOPAY tarafından tek taraflı olarak değiştirilip genişletilebilir. ÜCRETLER, OCTOPAY tarafından güncellenebilecek olup, KULLANICI, işbu Sözleşme uyarınca kendisine yapılan bildirimi müteakip söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği takdirde OCTOPAY HİZMETLERİ’ni kullandığı sürece güncel ücretlerin kendisinden tahsil edileceğini kabul eder.
e) Son işlem tarihinden itibaren 3 (üç) ay süreyle herhangi bir işlem görmeyen ELEKTRONİK PARA tutarından aylık 1,00(bir)-TL geriye dönük olarak ve işlem yapılmayan takip eden aylar için ilgili ELEKTRONİK PARA HESABI’ndan tahsil edilir. İşlem görmeme durumu 6(altı) ayı geçtiğinde bu tutar 2(İki) TL olacaktır. Son kullanma tarihi dolan FON’dan aylık 5,00(beş)-TL işlem ücreti tahsil edilir.
f) İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan OCTOPAY HİZMETLERİ aracılığı ile temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki ALICI tarafından belirlenmekte olup KULLANICI bu hususta OCTOPAY’nın herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder.
g) İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin işlem limiti OCTOPAY tarafından belirlenecek olup, herhangi bir zamanda revize edilebilecektir. OCTOPAY HİZMET’lerine ilişkin limitler, kimlik teyidi yapılmamış KULLANICI’lar için limitler MASAK MEVZUAT’ında belirtildiği şekildedir.
ğ) OCTOPAY, işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’ya yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda KULLANICI’nın kendisine bildirdiği e-posta, işyeri veya yerleşim yeri adresine, cep telefonuna göndererek veya çağrı merkezi aracılığı ile KULLANICI’yı arayarak iletecektir. KULLANICI, dilediği zamanda işbu Sözleşme’nin bir örneğine Selekpay web sitesinden adresinden ulaşabilecektir.
h) OCTOPAY’nın Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. OCTOPAY, KULLANICI’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve KULLANICI’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda KULLANICI, Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (otuz) günlük süre içinde KULLANICI’nın fesih bildiriminde bulunmaması halinde, KULLANICI ilgili değişikliği kabul edilmiş sayılacaktır. Bu durumda KULLANICI, OCTOPAY’dan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder. MEVZUAT kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili MEVZUAT’ta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da KULLANICI’ya iletilecek; bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine MEVZUAT’ın öngördüğü süre uygulanacaktır.
ı) OCTOPAY, olağanüstü veya beklenmeyen durumlar sebebiyle meydana gelebilecek kesintiler için MEVZUAT hükümleri ve sair tüm MEVZUAT’ın emrettiği kurallara uygun olarak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
i) OCTOPAY, HASSAS ÖDEME VERİLERİ dahil 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca KULLANICI tarafından açık rıza gösterilerek işlenen bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür..
j) ÖDEME EMRİ’nin GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’lar tarafından verildiği ve GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’ların ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısının OCTOPAY olduğu durumlarda, OCTOPAY, ÖDEME İŞLEMİ’nin doğru gerçekleştirilmesinden GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’lara karşı sorumludur.
k) Sözleşme kapsamında OCTOPAY, KULLANICI tarafından kendisine doğru bir şekilde ve YÖNETMELİK’in elli ikinci maddesinin birinci fıkrası uyarınca iletilen bedellerin ALICI veya ALICI’nın ÖDEME HİZMETİ Sağlayıcısı’na, ilgili taraf ile akdetmiş bulunduğu Sözleşme kapsamında belirtilen süreler içerisinde aktarılmasından sorumludur. OCTOPAY bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden KULLANICI’ya iade edecektir. Bu kapsamda KULLANICI’nın herhangi bir faiz veya ücret ödemesinin söz konusu olması halinde, ilgili tutarlardan OCTOPAY sorumlu olacaktır. ÖDEME İŞLEMİ’nin hiç veya gereği gibi gerçekleştirilmemesi durumunda KULLANICI, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan ayıbın giderilmesi, ayıp oranında indirim veya Sözleşme’den dönme haklarından birini kullanmakta serbesttir.
l) OCTOPAY’nın sistem ortaklarının sistemlerine ya da KULLANICI’lara yönelik ihlaller veya saldırılara (hacking, phishing vb.) yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
m) OCTOPAY, bir ÖDEME EMRİ’ni yerine getirmeyi reddettiği takdirde, red gerekçesini ve varsa redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceğini önceden kararlaştırılan yönteme göre en kısa zamanda ve her halükârda en geç ÖDEME EMRİ’nin alınmasını izleyen işgünü sonuna kadar KULLANICI’ya bildirir.
n) KULLANICI’nın HARCAMA İTİRAZI talebinde bulunması halinde OCTOPAY, SİSTEM ORTAĞI’nın mahsup ettiği tutarı KULLANICI’dan mahsup etme hakkına sahiptir.
8- KULLANICI’nın Hak ve Yükümlülükleri:
a) KULLANICI, OCTOPAY’nın MEVZUAT kapsamındaki hizmetlerinin sunulması, risk varlığının tespiti, risk düzeyinin belirlenmesi, hizmet kalitesi, MEVZUAT’taki yükümlülüğünün tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, OCTOPAY HİZMETLERİ’nin tanıtım ve pazarlanması amacı ile hukuki ilişki devam ettiği sürece ve her halükârda hukuken işlemeye ilişkin meşru nedenler ortadan kalkıncaya kadar KULLANICI’ya ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımlanan kişisel verilerinin OCTOPAY ve/veya KULLANICI’nın mal ve hizmet sağladığı Üye İşyeri/Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ve Kuruluşları/İş Ortakları/ /TEMSİLCİ’leri/ Dış Hizmet Sağlayıcıları/ ilgili Finansal Kuruluşlar/ Bankalar ile karşılıklı olarak paylaşılmasına ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesine izin vermektedir.
b) KULLANICI, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na istinaden OCTOPAY’ya başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle KULLANICI’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu haklar destek@selekpay.com e-posta adresine yazılı olarak iletilerek kullanılabilir.
c) OCTOPAY 8.(b) maddesinde yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan iletebilir. Söz konusu taleplere ilişkin işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden OCTOPAY’nın KULLANICI’dan ücret talep edilmesi mümkündür.
ç) KULLANICI, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak OCTOPAY’a yazılı olarak bildireceğini ve kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu OCTOPAY’a yazılı olarak bildireceğini ve KULLANICI’nın işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, OCTOPAY tarafından kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder. Aksi halde KULLANICI, OCTOPAY’nın KULLANICI nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, fraud vb. işlemler dâhil hiçbir hukuki/cezai sorumluluğunun olmayacağını, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.
d) KULLANICI, OCTOPAY nezdinde oluşturulacak ELEKTRONİK PARA HESABI’na ve gerekse ELEKTRONİK PARA HESABI’nın ilintili olduğu ÖDEME ARACI’na ve HASSAS ÖDEME VERİLERİ’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. KULLANICI ayrıca, ELEKTRONİK PARA HESABI’na ilişkin KULLANICI adı ve şifresi gibi bilgiler dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın ÖDEME ARACI’na ve HASSAS ÖDEME VERİLERİ’ne ilişkin bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. KULLANICI, ÖDEME ARACI ve/veya HASSAS ÖDEME VERİLERİ’nin yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılması ya da verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak OCTOPAY’ın herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÖDEME ARACI’nın kaybolması, çalınması veya KULLANICI’nın iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, KULLANICI durumu çağrı merkezi aracılığı ile derhal OCTOPAY’a veya TEMSİLCİ’sine bildirmekle yükümlüdür.
e) KULLANICI, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ÖDEME İŞLEMİ’ni öğrendiği andan itibaren OCTOPAY’a gecikmeksizin bildirimde bulunmak suretiyle işlemin düzeltilmesini talep edebilir. Düzeltme talebi, her halükârda ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (on üç) ay içerisinde yapılır. OCTOPAY tarafından ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin YÖNETMELİK’te belirtilen tüm bilgilerin KULLANICI’lara sağlanmamış olması halinde, KULLANICI’lar bu süreyle bağlı olmaksızın her zaman düzeltme talep edebilir.
f) Bildirimler yazılı olarak veya UZAKTAN İLETİŞİM ARACI ile yapılır ve bildirimlere ilişkin kayıtlar OCTOPAY tarafından saklanır. KULLANICI’nın gerçekleşmiş bir ÖDEME İŞLEMİ’ni yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin KULLANICI tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ispat yükümlülüğü OCTOPAY’a aittir. ÖDEME İŞLEMİ’nin KULLANICI tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI’nın ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısının OCTOPAY olduğu hallerde OCTOPAY, bu ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin tutarı derhal GÖNDEREN’e iade etmek veya borçlandırılan ELEKTRONİK PARA HESABI’nı eski durumuna getirmekle yükümlüdür.
g) Kayıp veya çalıntı bir ÖDEME ARACI’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ÖDEME ARACI’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, KULLANICI yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın 150,00(yüz elli)-TL’ye kadar olan bölümünden sorumludur. KULLANICI, yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ÖDEME İŞLEMLERİ’nden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, KULLANICI, ÖDEME ARACI’nı hileli kullanması ve yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.
ğ) GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI, ÖDEME ARACI’nın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlem sebebiyle OCTOPAY’ya yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ÖDEME İŞLEMLERİ’nden sorumlu tutulamaz.
h) GÖNDEREN sıfatını haiz KULLANICI, ÖDEME ARACI’nın hileli kullanması veya işbu Sözleşme’nin ÖDEME ARACI ile ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenleyen ilgili maddede yer alan yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ÖDEME İŞLEMİ’nden doğan zararın tamamından sorumludur.
ı) ÖDEME EMRİ’nin ALICI tarafından veya ALICI aracılığıyla verildiği ÖDEME İŞLEM’lerinde, ALICI’nın ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısının ÖDEME EMRİ’ni GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ÖDEME İŞLEMİ’nin doğru gerçekleştirilmesinden GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısı sorumlu olur. GÖNDEREN’in ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısı ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden GÖNDEREN’e iade eder ve ELEKTRONİK PARA HESABI’nı eski durumuna getirir. ÖDEME EMRİ’nin ALICI tarafından veya ALICI aracılığıyla verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ÖDEME İŞLEMİ’nde, ALICI’nın ÖDEME HİZMETİ sağlayıcısının, ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmemesinden ya da hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ÖDEME İŞLEMİ’nin nedenlerini tespit eder ve sonucunu ALICI’ ya bildirir. OCTOPAY, ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda ilgililerin ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden kendi KULLANICI’larına karşı sorumludur.
i) KULLANICI, ilgili ÖDEME İŞLEMİ’nin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, ALICI tarafından yetkilendirilmiş veya ALICI aracılığıyla başlatılan ÖDEME İŞLEMİ’nde yetkilendirme sırasında ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ÖDEME İŞLEMİ tutarının, harcama geçmişi, Sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile ÖDEME İŞLEMİ tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. OCTOPAY, KULLANICI’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak ÖDEME İŞLEMİ’ne ilişkin onayın doğrudan KULLANICI’ya verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce KULLANICI’ya bildirimde bulunulması hallerinde, KULLANICI ilgili ÖDEME İŞLEMİ için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde OCTOPAY, 10 (on) iş günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile birlikte, KULLANICI’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir.
j) OCTOPAY HİZMETLERİ’nin kullanılabileceği mecralar ile OCTOPAY HİZMETLERİ kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, MEVZUAT uyarınca münhasıran OCTOPAY tarafından belirlenmektedir. OCTOPAY bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir. KULLANICI, bu kapsamda OCTOPAY’dan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.
k) KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla ve yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırılığı halinde OCTOPAY aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

9- Fikri Mülkiyet
İşbu Sözleşme ile OCTOAPY, KULLANICI’ya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını devir veya lisans gibi kullandırma hakkı sağlamamaktadır. OCTOPAY’a ait ve/veya KULLANICI’nın kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu, unsuru, kullanımı ancak bu kapsamda yazılı ve açık bir mutabakat bulunması halinde mümkün olacak ve bununla sınırlı kalacaktır.

10- Mücbir Sebep
Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşerî ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, OCTOPAY’ın faaliyet izninin geçici olarak kaldırılması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.
11- Sözleşmenin Süresi
İşbu Sözleşme’nin süresi, Sözleşme imza tarihinden itibaren 2(iki) yıldır. Taraflardan herhangi biri, Sözleşme’nin süresinin sona ermesinden en az 1(bir) ay önce Sözleşme’nin süresi sonunda yenilenmeyeceğini yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği takdirde Sözleşme aynı hüküm ve şartlarla yenileme süresi dahil 5 (beş) yılı aşmamak kaydıyla 1’er (birer) yıllık süreler halinde kendiliğinden yenilecektir.

12- Sözleşme’nin Feshi
İşbu Sözleşme, taraflardan herhangi biri fesih iradesini yazılı olarak ihbar etmediği müddetçe devam eder. OCTOPAY, KULLANICI’nın işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir mükellefiyetini zamanında yerinde getirmemesi veya Sözleşme’nin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, ÖDEME ARACI’nı kullanıma kapatabilir, Sözleşme’yi feshederek borcun fer’ileri ile birlikte tamamen ödenmesini ve ÖDEME ARACI’nın iadesini talep edebilir. KULLANICI’lar, OCTOPAY’un yapacağı bildirim sonrasında ÖDEME ARACI’nı kullanmayarak OCTOPAY’a iade etmekle yükümlüdürler. KULLANICI’lar OCTOPAY’ a 30(otuz) gün önceden yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda ÖDEME ARACI’nı iade etmek ve tüm borcu fer’ileri ile birlikte ödemek suretiyle Sözleşme’yi istedikleri zaman sona erdirebilirler. OCTOPAY, işbu Sözleşmeyi KULLANICI’ları bakımından en az 60(altmış) gün öncesinden bildirmek suretiyle feshetme hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşme’nin feshini müteakip, OCTOPAY’ un KULLANICI’ dan alacakları ve varsa gecikme cezası vb. rızaen, bunun mümkün olmaması halinde ise hukuki yollardan tahsil edilir.
13- Devir
Kullacı, OCTOPAY’ın ön yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. OCTOPAY, her zaman için Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir, alt yüklenici veya Sözleşme’de belirtilen dışında TEMSİLCİ kullanabilir.
14- Bölünebilirlik
İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin uygulanamaz ya da geçersiz olduğu kabul edilirse, bu hükümler yazılmamış kabul edilecektir ve diğer hükümleri etkilemeyecek ve geçersiz kılmayacaktır. İşbu Sözleşme’nin bir veya birden fazla hükmünün geçerliliğini yitirmesi veya bir kanun, yönetmelik veya yetkili bir makam tarafından verilen nihai karar ertesi geçersiz kılınması halinde, diğer hükümler bağlayıcılıklarını ve kapsamlarını koruyacaktır. Geçersiz ve hükümsüz ilan edilen hükümler, ilk başta kararlaştırılan hükümler ile anlam ve kapsam bakımından en yakın hükümler ile değiştirilecekti

15- Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Taraflar, ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Compare listings

Karşılaştırmak